Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Initiatiefnemer/consument:

  De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; die derden oproept om gelden samen te brengen met het oog op een aankoop bij Kadotikker.nl en donatie in de ‘pot’. De initiatiefnemer roept vrienden, familie, collega’s, kennissen en derden op om een bijdrage te storten via iDEAL.

 2. Bijdrager/donateur:

  De natuurlijke persoon die geld inbrengt onder de macht van de initiatiefnemer.

 3. Gebruiker:

  De initiatiefnemer/consument of de bijdrager.

 4. Ontvanger:

  De natuurlijke persoon die het kado en de ‘pot’ krijgt.

 5. Kadotikker:

  Kadotikker stelt haar website ter beschikking om het gemakkelijk te maken om online geld in te zamelen met vrienden, familie, collega’s, kennissen en derden in een online groeps ‘pot’. Van de groeps ‘pot’ wordt een gedeelte van het geld besteedt aan een fysiek kado en een gedeelte kan worden overgeschreven naar een bankrekening naar keuze van de ontvanger d.m.v. een voucher.

 6. Kadopartner:

  Onderneming waar Kadotikker retail inkopen doet, of onderneming die namens Kadotikker kado’s levert aan de ontvanger of consument.

 7. De ‘pot’:

  Online portemonnee waarin een bedrag kan worden bijeengebracht onder macht van de initiatiefnemer.

 8. Bedenktijd:

  De termijn waarbinnen de consument/initiatiefnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 9. Herroepingsrecht:

  De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 10. Dag:

  Kalenderdag.

 11. Overeenkomst op afstand:

  Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 12. Techniek voor communicatie op afstand:

  Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

De website www.kadotikker.nl is een initiatief van de onderneming:

Kadotikker
Eldrikseweg 18
6998 CC Laag-Keppel
Nederland
KVK 09176100
BTW 1631.65.865.B.01
Telefoon: +31 (0)85 047 0188
E-mail: info@kadotikker.nl
Facebook: https://www.facebook.com/kadotikker/
Instagram: https://www.instagram.com/kadotikker_nl/
Pinterest: Kadotikker

We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00-17.00 uur, via chat, e-mail, whatsapp of telefoon.

Artikel 3 - Toepasselijkheid/Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. De Gebruiker van Kadotikker, hetzij als initiatiefnemer, hetzij als bijdrager/donateur die gelden samenbrengt, hetzij als consument hetzij in welke andere hoedanigheid dan ook, erkent de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Kadotikker te hebben gelezen en aanvaard. Het opstarten van de ‘pot’, het bijdragen aan de ‘pot’ en het kopen van een kado, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op kadotikker.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument, zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling en het bijdragen aan de ‘pot’ houdt in dat de gebruiker, de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 4. De gebruiker moet meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Hij/zij dient zich te registreren door middel van het ingeven van zijn familienaam, voornaam en een geldig e-mailadres alsmede aangeven dat hij/zij 18+ is. De initiatiefnemer zal een wachtwoord instellen bij zijn/haar registratie. Registeren kan ook via de facebookaccount van de Gebruiker. Indien Kadotikker vaststelt dat de gebruiker toch niet meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan diens bestelling alsnog geweigerd worden.

Artikel 4 - Het aanbod
 1. Het bedrag dat door de bijdragers bijeen wordt gebracht binnen een groepspotje, via kadotikker.nl, worden onder de macht van de initiatiefnemer gedeeltelijk gespendeerd aan een kado uit de kadotikkershop. Het resterende bedrag wordt als voucher kado gedaan. De ontvanger kan het resterende bedrag uit de ‘pot’ over laten maken naar zijn Nederlandse bankrekening. Hiertoe dient de ontvanger de nodige informatie te verstrekken (IBAN, naam) kloppend bij de gegevens die bij Kadotikker door de initiatiefnemer bekend zijn gemaakt.

 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 5. Indien het aanbod niet wordt geaccepteerd en de ontvanger alleen de ‘pot’ wenst te ontvangen, rekent Kadotikker 14% van de ‘pot’ inclusief het bedrag van het kado als platformkosten en 1,05 euro per gedoneerd bedrag, dit is incl. 21% btw. Dit bedrag wordt automatisch in mindering gebracht bij de betaling van de ‘pot’.

 6. De initiatiefnemer mag maximaal 5 groepspotjes tegelijkertijd beheren.

 7. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de keuze van het kado en bedrag voor ‘de pot’, en dient desgevallend zelf rekenschap en verantwoording af te leggen over de aanwending van de gelden aan de bijdragers die hij uitnodigt om via Kadotikker gelden bijeen te brengen in een groepspotje. In elk geval kunnen de bijeengebrachte gelden enkel aangewend worden voor legale aankopen via kadotikker.nl, het bedrag in de ‘pot’ kan enkel via de voucher kado gedaan worden aan de ontvanger.

 8. De bijdragers die gelden bijeenbrengen geven onherroepelijk volmacht aan de initiatiefnemer om de gelden gedeeltelijk te besteden aan een kado uit de kadotikkershop. Er is geen bedenktermijn.

 9. Het maximale totale bedrag dat bijeengebracht kan worden in de ‘pot’ is € 2.500,-. Per persoon mag maximaal € 750,- euro bijgedragen worden. Dus 1 persoon kan maximaal € 750,- bijdragen, 2 personen € 1.500,- en 3 personen € 2.250,-. Vanaf 4 personen en meer is het maximale bij te dragen bedrag in de ‘pot’ € 2.500,- delen door het aantal bijdragers tussen de 4 en 50 personen. Maximaal 50 personen kunnen bijdragen aan de ‘pot’.

 10. Indien (sommige) bijdragers niet bijdragen aan de ‘pot’ kan de initiatiefnemer besluiten ervan af te zien. Kadotikker maakt het hele bedrag van de ‘pot’ minus E1,05 incl. btw per bijdrager over naar de initiatiefnemer. Initiatiefnemer dient zelf te zorgen dat iedere bijdrager zijn aandeel terug krijgt.

Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker, initiatiefnemer of consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument, initiatiefnemer, bijdrager, gebruiker zijn/haar bijdrage heeft overgemaakt, bevestigt de bijdrager via elektronische betaling de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de initiatiefnemer de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer nog niet bevestigd heeft gekregen via e-mail, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. De overeenkomst komt elektronisch tot stand, de ondernemer treft passende technische- en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en betaling en hij zorgt voor een veilige webomgeving.

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • A. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan: info@kadotikker.nl .
 • B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • E. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • F. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
 1. Als je een Kadotikker bij ons aanmaakt, heb je bedenktijd, je hebt 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst, het recht om te beslissen dat je het kado en de ‘pot’ niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder opgave van reden annuleren. Zodra we het kado retour hebben ontvangen betalen we je de volledige aankoopprijs en ‘de pot’ terug min € 0,85 cent excl. BTW per bijdrager. Wij betalen het bedrag dat overblijft aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk de bedragen terug te betalen aan de individuele bijdragers.

 2. Koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper/ontvanger/initiatiefnemer.

 5. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te voeren, kan je het het modelformulier voor Herroeping gebruiken en dit opsturen naar info@kadotikker.nl of Eldrikseweg 18, 6998 CC Laag-Keppel. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 6. Gelden die door de initiatiefnemer worden besteed aan het kado kunnen door Kadotikker niet worden teruggeboekt in de ‘groepspot’.

 7. Bij annulatie van de groepsaankoop kunnen de bijgebrachte gelden niet worden teruggestort aan iedere individuele bijdrager, maar worden de gelden – verminderd met de kosten – teruggestort aan de initiatiefnemer.

 8. Gelden die worden gestort door een bijdrager in een groepspotje, kunnen niet worden teruggestort aan de individuele bijdrager.

 9. Ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

 10. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van bijvoorbeeld sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

 11. Bij het terugbatalen van de niet gewenste ‘pot’ houden wij € 1,05 incl. BTW in per bijdrager.

Artikel 7 - De prijs
 1. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen, zijn inclusief 0%, 9% of 21% btw en inclusief verzendkosten.

 3. De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen, € 3,95 bij brievenbus pakketten en €5,95 voor pakketpost.

 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/initiatiefnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Ondernemer streeft ernaar bestellingen binnen 1-5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.

 5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde -levertermijnen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, ontvanger of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen, zoals kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

 8. Een vanuit Kadotikker foutief verwerkt pakket, of verkeerd kado toegevoegd of verkeerde ‘pot’ toegevoegd: De ontvanger kan kosteloos het kado retourneren. De inhoud van de ‘pot’ is te allen tijde voor de ontvanger waarvoor deze bedoeld is. Komt de voucher per ongeluk bij de verkeerde ontvanger, kan de ontvanger waarvoor de ‘pot’ niet bestemd is, nimmer aanspraak maken op het bedrag uit die ‘pot’.

Artikel 9 Kadotikker - Betalingsdienst
 1. Voor de beveiliging van de elektronische overschrijvingen van gelden en de goede uitvoering van de betaalopdrachten in het algemeen, zijn uitsluitend de financiële instellingen die deze overschrijvingen beheren, verantwoordelijk.

 2. De initiatiefnemer, bijdrager en gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Kadotikker niet méér verbintenissen kan aangaan dan -degene die worden aangegaan door zijn verlener van betaaldiensten. De Gebruiker moet kennis nemen van de algemene voorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid die van toepassing zijn op de betaaldiensten die hij/zij gebruikt.

 3. Kadotikker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een fout, weglating, technisch probleem, disfunctie of laakbare handelen door de betaaldiensten die niet rechtstreeks aan Kadotikker toe te schrijven zou zijn.

 4. Kadotikker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de betaalmiddelen die ter -beschikking worden gesteld van de initiatiefnemer, bijdrager, klant of gebruiker.

 5. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat initiatiefnemer het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant/initiatiefnemer de overeenkomst ontbinden.

 6. De initiatiefnemer, bijdrager, gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Kadotikker te melden.

 7. De enige betaalmethode die wordt aangeboden op het platform van Kadotikker is iDEAL.

Artikel 10 – Verplichtingen van de Initiatiefnemer en gebruiker
 1. De initiatiefnemer of bijdrager of gebruiker verklaart Kadotikker.nl te goeder trouw te gebruiken, conform deze Algemene Voorwaarden en conform de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regelgeving inzake het witwassen van geld, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, intellectuele eigendom en eerlijke concurrentie).

 2. De initiatiefnemer of bijdrager of gebruiker verbindt zich ertoe te handelen op geoorloofde wijze, eerlijk en met respect voor de rechten van Kadotikker, de andere gebruikers en derden.

 3. De initiatiefnemer of bijdrager of gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat de gegevens die hij heeft ingevoerd bij de registratie juist en volledig zijn en verbindt zich er toe Kadotikker onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging van deze gegevens.

 4. Bij enige twijfel over de correctheid van de gegevens of over de identiteit van de initiatiefnemer of bijdrager of gebruiker kan Kadotikker de gegevens weerhouden en de gebruiker tijdelijk uitsluiten in navolging van een onderzoek. Bij misbruik kan een vergoeding geëist worden voor eventueel geleden schade. Kadotikker.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke misbruik of fraude door de initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker.

 5. Kadotikker.nl bevat verwijzingen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). De initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker erkent dat Kadotikker.nl geen invloed heeft op de inhoud en het beleid van websites van derden en dat de privacyregels en algemene voorwaarden van desbetreffende website van toepassing zijn.

 6. De initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker vrijwaart Kadotikker voor alle mogelijke aanspraken van derden ten gevolge van het gebruik van Kadotikker.nl door de initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker.

 7. Het is de initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker verboden: - onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen te versturen, op of via Kadotikker.nl te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier;

  • - andere gebruikers aan te sporen om zo te handelen of zulke handelingen te bevorderen;
  • - de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imagorecht of, in het algemeen, op zijn privacy;
  • - de intellectuele eigendomsrechten van andere personen en van projecten te miskennen.
 8. De initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker is aansprakelijk voor ieder onderwerp dat werd verzonden naar of geplaatst op Kadotikker.nl of verspreid met gebruik van middelen die tot zijn beschikking werden gesteld op Kadotikker.nl en dient alle gevolgen te aanvaarden die kunnen voortvloeien uit zijn handelingen of uit de handelingen van personen voor wie hij instaat.

Artikel 11 - Garantie
 1. De initiatiefnemer verwerft als koper de garanties, rechten en vorderingen ten aanzien van het kado van de kadopartner. De initiatiefnemer dient Kadotikker alle informatie te verstrekken nodig voor de levering van de aankoop. De initiatiefnemer zal de ontvanger inlichten over de door hem bekomen garanties, rechten en vorderingen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
 1. In het kader van de via Kadotikker.nl aangeboden diensten beperkt Kadotikker zich ertoe de door de initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker ter beschikking gestelde informatie op te slaan. Kadotikker kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud van door de initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker verzonden, verspreide of op Kadotikker.nl geplaatste informatie.

 2. Kadotikker oefent geen enkel algemeen toezicht uit op de door de initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker via Kadotikker.nl verzonden, verspreide en/of geplaatste informatie.

 3. Kadotikker is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van Kadotikker.nl met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door:

  • - defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software in verband met de toegang tot of het gebruik van Kadotikker.nl;
  • - het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruik van informatie die aan Kadotikker.nl of aan de initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker wordt gezonden;
  • - de werking of het niet-beschikbaar zijn van Kadotikker.nl;
  • - misbruik van Kadotikker.nl, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via Kadotikker.nl beschikbaar wordt gesteld;
  • - aanspraken van derden in verband met het gebruik van Kadotikker.nl;
  • - op Kadotikker.nl geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zij toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is;
 4. Iedere aansprakelijkheid van Kadotikker en de producten van Kadotikker voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Kadotikker is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 5. Kadotikker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten verkrijgbaar in kadotikkershop.

 6. De aansprakelijkheid van Kadotikker is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

 7. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker en Kadotikker, dan wel tussen Kadotikker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant, initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker en Kadotikker is Kadotikker niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Artikel 13 - Klachtenregeling
 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Klachten over onze diensten kunnen via een e-mail aan Kadotikker bekend worden gemaakt, info@kadotikker.nl. Gelieve steeds het ordernummer van jouw bestelling te vermelden en duidelijk je klacht te specifiëren.

 2. Kadotikker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kadotikker, nadat de ontvanger de gebreken heeft geconstateerd.

 4. Bij Kadotikker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 5. Kadotikker kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een schade hoger dan de bijeengebrachte gelden in de ‘pot’ of de waarde van het kado. De initiatiefnemer, bijdrager of gebruiker blijft zelf aansprakelijk in geval van illegale aanwending van de bijeengebrachte gelden, fraude of witwaspraktijken.

 6. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Nederlandse rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Nederlandse wet handelspraktijken en consumentenbescherming.

 7. Consument kan tevens een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform europa.eu/odr